Glutamin: ett kosttillskott som bäst stannar kvar på butikshyllan

Jag minns när glutamin var en av kosttillskottsbranschens mest hypade produkter. En hörnsten bland tillskott för dig som tränar. Inte nog med att du blev större och starkare, du höll dig dessutom frisk och återhämtade dig bättre.

Allt eftersom åren gick, visade studie efter studie att glutamin inte riktigt levde upp till tillverkarnas reklam. Muskeltillväxt från ett tillskott av glutamin visade sig bara ske vid svårt katabola tillstånd som sepsis och brännskador. Förkylningsvirus låter sig inte stoppas så lätt. Idag har hypen svalnat en del.

Vad säger dagens samlade forskning om glutamin som ett tillskott för muskeltillväxt, immunförsvar och prestation? Det kommer du att få veta i den här artikeln.

Vad är glutamin?

Glutamin, eller L-glutamin, är en icke-essentiell aminosyra. Det betyder att din kropp kan tillverka glutamin efter behov utan att du behöver tillföra den via kosten. Ibland anses glutamin vara semiessentiell, eller villkorligt essentiell. Semiessentiella aminosyror är aminosyror som vi måste få från kosten (eller intravenöst vid sjukdom) under vissa förutsättningar.1

Exempel på sådana förutsättningar kan vara när kroppen utsätts för svår stress eller nedbrytande tillstånd. Med nedbrytande tillstånd menar jag inte timmarna efter ett bicepspass, utan vid sepsis, svåra sjukdomar och inom medicinsk intensivvård. Sådana tillstånd tömmer musklerna på glutamin. Tarmarnas och immunförsvarets funktioner går före proteinsyntesen. Då kan det hända att kroppens egen produktion av glutamin inte hinner med. Efterfrågan överskrider tillgången, med andra ord, och det blir nödvändigt att tillföra glutamin utifrån.2

Alla forskare håller dock inte med om att glutamin är en villkorligt essentiell aminosyra. Vissa kallar den ironiskt en kommersiellt essentiell aminosyra och tycker att den inte bör rekommenderas oavsett medicinskt tillstånd.3

Syntes och funktion

Din kropp tillverkar glutamin på egen hand med hjälp av ett mitokondrieenzym som kallas glutaminsyntetas. Glutaminsyntetas fungerar som en katalysator för amidbindningen mellan ammoniak och glutamat, vilket bildar glutamin med hjälp av energi från adenosintrifosfat. Glutamin produceras främst i dina muskler. Därifrån kan glutaminet slussas vidare till andra vävnader som behöver det. Lungorna, hjärnan och levern kan också syntetisera glutamin på egen hand, även om det sker i mycket mindre utsträckning.

Glutamin är kanske den mest mångsidiga av aminosyrorna. Den fyller en rad funktioner, många av dem avgörande för att kroppen överhuvudtaget ska fungera. Glutamin är en så kallad proteinogen aminosyra, vilket innebär att den ingår i proteinsyntesen och används till att bygga upp kroppens vävnader. Dessutom reglerar den pH-balansen och används som energi i många olika slags celler. Den bidrar med kväve för en rad uppbyggande processer och upprätthåller funktionen i slemhinnorna i magen och tarmarna. Och det är bara några av de viktiga funktionerna glutamin är inblandad i.

Inte minst är glutamin avgörande för immunförsvaret. Glukos är det huvudsakliga bränslet för det flesta av kroppens celler. Immunförsvarets celler, som makrofager, lymfocyter och neutrofiler, använder dock glutamin som bränsle i större utsträckning än glukos vid situationer när de utsätts för stress.4

Låga nivåer av glutamin i blodet påverkar immunförsvaret negativt. Om det händer när kroppen befinner sig i ett tillstånd av sepsis eller efter omfattande brännskador eller kirurgi, leder det till ökad risk för komplikationer och till och med dödlighet.

Den mest förekommande aminosyran

Glutamin är också den aminosyra det finns mest av i kroppen. Normalt sett producerar din kropp mellan 40 och 80 gram glutamin per dygn.5 Omsättningen av glutamin regleras av behovet. Vid stress och nedbrytande situationer ökar behovet, och då ökar även både nybildningen och nedbrytningen av glutamin därefter.

En frisk individ på 70 kilo har mellan 70 och 80 gram glutamin i kroppens vävnader.6 Koncentrationerna är extra höga i muskulaturen och i levern. Omkring 40 till 60 % av den totala aminosyrapoolen i dessa vävnader utgörs av glutamin.7 I både blod och vävnader finns det 10 till 100 gånger så mycket av glutamin som av någon annan aminosyra.

Träning och dina glutaminnivåer

Det är inte bara sjukdomar och trauman som leder till att nivåerna av glutamin i blodet sjunker. Långvarig fysisk ansträngning gör det också. Ett tillskott av glutamin vid sådana tillfällen förhindrar det här fallet. För snart 30 år sedan uppmärksammade forskare den här effekten. De lade fram hypotesen att ett intag av glutamin i samband med träning borde kunna motverka att immunförsvaret blir nedsatt tiden efter ett hårt träningspass. Senare forskning visar att sambandet mellan nivåerna av glutamin och immunförsvaret inte riktigt fungerar på det sättet, vilket vi återkommer till senare. Kosttillskottsföretag utvecklade sedan mer eller mindre vaga kopplingar mellan nivåerna av glutamin i blodet och ett intag av glutamin i samband med träning till påståenden att ett tillskott av glutamin kan förbättra dina träningsresultat på ett flertal punkter.

Låt oss ta en titt på vilka belägg det finns för sådana påståenden.

Kroppssammansättning och muskeluppbyggnad

Eftersom en så stor del av aminosyrorna i kroppen, och i musklerna i synnerhet, utgörs av glutamin, är det lätt att tro att glutamin från kosten eller i form av tillskott är viktigt, eller åtminstone bidrar, till muskeluppbyggnaden.

Forskning visar dock att du inte behöver tillföra icke-essentiella aminosyror för att stimulera muskelproteinsyntesen eller för att bygga muskler.8 Lägger du till icke-essentiella aminosyror till en vanlig proteinkälla, händer det inget extra.

Det gäller även glutamin. En studie gav 0,3 gram glutamin per kilo kroppsvikt tillsammans med kolhydrat och essentiella aminosyror (EAA) efter ett styrketräningspass.9 En kontrollgrupp fick samma mängd kolhydrat och EAA. Muskelproteinsyntesen stimulerades kraftigt hos båda grupperna efter träningspasset, men glutamin bidrog inte med någon extra muskeluppbyggande effekt.

Studierna på glutaminets effekter på kroppssammansättningen och muskeluppbyggnaden är inte begränsade till timmarna efter ett träningspass.

En randomiserad dubbelblind studie gav 31 unga män antingen en massiv dos på hela 0,9 gram glutamin per kilo kroppsvikt och dygn eller placebo i form av maltodextrin under 6 veckors helkroppsträning. Båda grupperna ökade sin fettfria massa med omkring 2 % under träningsperioden, men skillnaderna grupperna emellan var inte signifikant.10

En annan randomiserad studie gav brottare placebo eller 0,35 gram glutamin per dag under 12 dagar i samband med ett kaloriunderskott.11 Deltagarna förlorade både kroppsvikt, kroppsfett och fettfri massa, men DXA-mätningar visade inte några skillnader mellan grupperna.

Två studier visar faktiskt på större ökningar av fettfri massa av ett tillskott av glutamin i samband med ett styrketräningsupplägg, även om de kanske inte är de mest välkontrollerade och välgjorda av studier.

I en av dem ökade otränade manliga studenter sin fettfria massa mer än en placebogrupp, när de fick 0,35 gram glutamin per dag samtidigt som de började styrketräna tre gånger per vecka.12

Den här studien mätte inte förändringar av muskelmassan specifikt.

Den andra studien gav glutamin eller placebo i form av socker till fotbollsspelare en halvtimme före träningspassen under 8 veckors tid.13 Glutamingruppen förbättrade sin kroppssammansättning mer än sockergruppen, men studien har brister som få deltagare och en relativt opålitlig mätmetod i form av bioimpedans.

En metaanalys från 2019 gick igenom alla dessa studier och några till.14 När forskarna analyserat resultaten såg de inga kopplingar mellan tillskott av glutamin och fettfri massa eller kroppsfett. Däremot upptäckte de en koppling mellan glutamin och kroppsvikt. Ett tillskott av glutamin verkar kunna reducera kroppsvikten en aning, men utan förändringar av förhållandet mellan fettfri massa och fettvikt.

Sammanfattningsvis verkar glutamin inte ha några speciella effekter på kroppssammansättningen. Förvänta dig inte att öka din fettfria massa, bygga mer muskler eller förlora kroppsfett genom att använda ett tillskott av glutamin.

Immunförsvaret

Det finns en väldokumenterad koppling mellan krävande fysisk ansträngning, som maratonlopp, och luftvägsinfektioner. En bakomliggande orsak till de kopplingarna kan vara påverkan på vita blodkroppar i och med att nivåerna av dessa sjunker efter ansträngning och träning. Glutamin utgör bränsle för vita blodkroppar. Därför är det ett logiskt resonemang att ett tillskott av glutamin kan förhindra att nivåerna av glutamin och antalet vita blodkroppar i blodet sjunker efter ett träningspass.

Om minskningen av glutamin i blodet efter ansträngning är direkt kopplad till ett försämrat immunförsvar, borde du kunna begränsa den försämringen genom att använda ett tillskott av glutamin i samband med ett träningspass.

En trevlig tanke. Det vore ett enkelt och billigt sätt att minska risken att bli förkyld under perioder med hård träning. Om det hade fungerat.

I en studie cyklade friska män 60, 45 och 30 minuter med en intensitet på 75 % av maximal syreupptagningsförmåga med 2 timmars mellanrum.15 De fick 0,1 gram glutamin per kilo kroppsvikt 30 minuter efter varje cykelpass. Glutamintillskottet förhindrade fallet av glutaminnivåerna i blodet, men inte minskningen av vita blodkroppar eller andra markörer för immunförsvarets funktion.

Flera andra studier har undersökt om ett tillskott av glutamin före och efter långvarig träning kan förhindra en försämring av immunförsvaret.16 17 18

Glutamin i mängder tillräckliga för att förhindra att nivåerna av glutaminnivåerna i blodet sjunker kunde inte förhindra att markörer för immunförsvarets funktion försämrades. Mängden NK-celler, en typ av vita blodkroppar som dödar virusinfekterade celler och samarbetar med resten av immunförsvaret, minskade trots tillskott av glutamin. Även mängden neutrofiler, vilka är en viktig del av det icke-specifika immunförsvaret, förblev opåverkad.

Det finns fler studier än så på området, men inga konsekventa effekter på faktisk infektionsrisk i samband med träning. Långdistanslöpare självrapporterade förvisso att de upplevde färre förkylningar och luftvägsinfektioner de närmaste sju dagarna efter en tävling med glutamin än utan.19 Blodprov visade dock inga signifikanta skillnader på nivåerna av leukocyter eller lymfocyter jämfört med placebo.

Sammanfattningsvis verkar det som att glutamintillskott inte hjälper dig att hålla dig frisk. Majoriteten av studierna på saken ser inget samband mellan ett tillskott av glutamin och markörer för immunförsvar eller infektioner. En ny metaanalys konstaterar också att tillskott av glutamin inte har någon effekt på nivåerna av vita blodkroppar och saknar effekt på immunförsvaret hos idrottare.20

Prestationsförmåga

Påverkar glutamin din prestationsförmåga? Kan du springa mer och fortare eller lyfta mer och tyngre med hjälp av ett tillskott av glutamin?

Aerob träning

Glutamin verkar inte ha någon effekt på din aeroba kapacitet, det vill säga din prestation i syrekrävande aktiviteter som konditionsträning. En metaanalys fann inga bevis för att ett tillskott av glutamin påverkar syreupptagningsförmågan, syreförbrukningen eller kaloriförbrukningen hos konditionsidrottare.21

Glutamin påverkar inte heller pulsen, vilket betyder att det inte kan åstadkomma större blodtillförsel till dina muskler, när de arbetar.

Anaerob träning

När det gäller icke-syrekrävande träning, dit styrketräning hör, finns det inte tillräckligt stort forskningsunderlag för några säkra slutsatser. Samma metaanalys kunde inte hitta material nog att dra några slutsatser från.

Tittar vi på individuella undersökningar ser vi att glutamin förbättrar styrka och kraft i ett antal studier.

I en studie minskade ett tillskott av glutamin förlusten av styrka och träningsvärk hos deltagare som utfört 100 djupa nedhopp och därmed skapat ordentlig muskelnedbrytning.22

En annan studie visade att återhämtningen av styrkan gick snabbare efter benspark med fokus på den excentriska fasen, när deltagarna fått ett tillskott av glutamin.23

Detsamma gäller återhämtningen av muskulär kraft. Tolv män återställde markörer för muskulär kraft effektivare efter ett antal Wingate-tester när de fått glutamin istället för placebo.24 

I en dubbelblind studie sprang 28 manliga deltagare 3 sprintintervallpass á 6×35 meter med en timmes mellanrum.25 Två timmar före intervallerna drack de antingen glutamin, kolhydrat, glutamin plus kolhydrat, eller placebo i form av vatten, smaksatt med sötningsmedel. De som fått både glutamin och kolhydrat förbättrade sin prestationsförmåga mest. Den gruppen upplevde en mindre försämring av sin anaeroba kraft allteftersom sprintintervallerna fortgick jämfört med de andra grupperna.

Samtidigt finns det studier där man inte sett någon påverkan på styrka, anaerob prestationsförmåga och hoppförmåga efter intag av glutamin jämfört med placebo.26 27

Det finns alltså studier på anaerob prestationsförmåga som pekar åt båda hållen. Det finns inte data nog för några egentliga slutsatser, vilket är anledningen till att metaanalysen på saken inte kom fram till något. Som synes finns det dock flera studier som åtminstone antyder att ett tillskott av glutamin kan förbättra styrka och kraft en del. Det finns dock få, om ens någon, studie på saken som undersökt saken i samband med vanlig styrketräning.

Även om glutamin visar sig sakna några direkta effekter som förbättrar anaerob prestation, reglerar det ändå mekanismer som kan tänkas ha det:

 • Glutamin kan fungera som en buffer och motverka den sura miljön i musklerna som träning kan framkalla.28
 • Glutamin förbättrar inlagringen av energi i form av glykogen både i musklerna och i levern efter träning.29 Därigenom kan du återhämta dig snabbare efter ett träningspass. En annan studie kunde dock inte upprepa de resultaten.30
 • Nivåerna av laktat i blodet under träning verkar minska efter intag av glutamin.31

Sammanfattningsvis: funderar du på att använda glutamin i syfte att förbättra din prestationsförmåga inom någon uthållighetsgren eller när du tränar kondition? Glöm det. Glutamin verkar inte ha några positiva effekter på den fronten. När det gäller styrka, kraft och anaerob prestation är det inte helt klarlagt om du har någon nytta av glutamin. Det finns inte tillräckligt med kvalitativ forskning för att säga något säkert, även om det finns fler studier som säger ja än nej. Vi talar dock inte om några dramatiska skillnader i vilket fall som helst. Inga studier har i alla fall visat att glutamin är negativt i sammanhanget.

Säkerhet

Det finns inga fastställda övre tolererbara gränser för glutamin i tillskottsform. En normal blandkost ger 3 till 6 gram glutamin per dag, baserat på ett proteinintag på upp till 1,6 gram protein per kilo kroppsvikt för någon som väger 70 kilo. Samtidigt finns det förhållandevis många, inte minst idrottare och kroppsbyggare, som som regelbundet trycker i sig 40 gram glutamin eller mer varje dag i form av tillskott.

Korttidsstudier visar att intag på 20 till 30 gram per dag inte har några negativa effekter hos friska individer. Tyvärr finns det inga långtidsstudier som garanterar att sådana intag eller ännu större är säkra på sikt. Doser på upp till 0,65 gram glutamin per dag har dock inga bieffekter i kontrollerad sjukhusmiljö.32

Forskare spekulerar ifall mycket stora intag av glutamin under lång tid kan störa fördelningen av andra aminosyror till olika vävnader, skapa en obalans mellan aminosyror i blodet eller till och med påverka risken att drabbas av cancer.33

Det här är inget som någon har observerat i någon klinisk studie. Däremot finns det tänkbara mekanismer i glutaminomsättningen som skulle kunna påverka risken för eventuella negativa hälsoeffekter. Dagens forskning är inte tillräcklig för att med 100 % säkerhet säga att ett mycket stort intag av glutamin under lång tid saknar bieffekter.

Ett intag på upp till 14 gram per dag verkar vara en säker, ofarlig nivå för friska.34 Det är det närmaste en rekommendation för övre intag vi har i dagsläget.

Många använder mycket större doser än så och har så gjort under lång tid utan uppenbara skadliga effekter. Det finns även studier där deltagare fått högre doser, utan negativa effekter. Försiktighetsprincipen och avsaknaden av långtidsstudier gör dock att det inte går att uttala sig säkert om högre doser än så.

Dosering

De flesta tillverkare av glutamintillskott rekommenderar doser på omkring fem gram glutamin en till fyra gånger dagligen, mellan måltider. Det finns inget vetenskapligt stöd för att ett sådant upplägg skulle vara bättre än något annat, men det verkar vara standard i branschen.

Optimal dosering för muskeltillväxt är okänd, antagligen på grund av att glutamin inte verkar påverka denna i någon speciell utsträckning. Ett antal studier har använt betydligt högre doser de ovan nämnda, utan några effekter på muskeluppbyggnad och muskelmassa.

I brist på vetenskapligt underlag finns det ingen anledning att rekommendera något annat än vad som står på burken, om du nu väljer att använda ett tillskott av glutamin.

Sammanfattning

 • Glutamin är den mest förekommande aminosyran i musklerna. Det låter onekligen som att en sådan aminosyra är väldigt viktig för muskeltillväxt. Så är dock inte fallet. I och med att din kropp kan tillverka glutamin på egen hand försvinner behovet att tillföra den via tillskott. Gör du det ändå, händer inget speciellt.
 • Glutamin verkar inte ha några effekter på muskelmassan och bidrar inte till större muskeltillväxt för dig som tränar.
 • Ett tillskott av glutamin tycks inte ha några effekter på immunförsvaret hos tränande och kommer sannolikt inte att hålla dig fri från förkylningar.
 • Du har ingen nytta av ett tillskott av glutamin för uthållighet eller kondition.
 • Glutamin kanske kan vara positivt för styrkan. I sådana fall främst i syfte att förbättra återhämtningen av styrka och kraft efter träning. Forskningen pekar dock lite hit och dit, så det går i dagsläget inte att säga något med säkerhet.
 • Är du frisk kan din kropp skapa det glutamin den behöver på egen hand. Den forskning som finns ger inte stöd för ett tillskott av glutamin i syfte att öka muskelmassan, förbättra immunförsvaret eller prestera bättre.

Det finns alltså inte mycket som säger att du kommer att få bättre träningsresultat av att använda glutamin. En positiv sak är att även om effekterna av glutamin verkar vara blygsamma till obefintliga, har man inte sett några biverkningar heller.

Referenser

 1. Is Glutamine a Conditionally Essential Amino Acid? Nutrition Reviews, Volume 48, Issue 8, August 1990, Pages 297–309.
 2. Glutamine supplementation. Annals of Intensive Care volume 1, Article number: 25 (2011).
 3. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 74, Issue 1, July 2001, Pages 25–32. Glutamine: commercially essential or conditionally essential? A critical appraisal of the human data.
 4. The Journal of Nutrition, Volume 131, Issue 9, September 2001, Pages 2515S–2522S. Why Is L-Glutamine Metabolism Important to Cells of the Immune System in Health, Postinjury, Surgery or Infection?
 5. The Journal of Nutrition, Volume 138, Issue 10, October 2008, Pages 2040S–2044S. Clinical Use of Glutamine Supplementation.
 6. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1990 Jul-Aug;14(4 Suppl):63S-67S. Properties of glutamine release from muscle and its importance for the immune system.
 7. Nutrients 2018, 10(11), 1564. Glutamine: Metabolism and Immune Function, Supplementation and Clinical Translation.
 8. The Journal of Nutritional Biochemistry, Volume 10, Issue 2, February 1999, Pages 89-95. Nonessential amino acids are not necessary to stimulate net muscle protein synthesis in healthy volunteers.
 9. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2006, 31(5): 518-529. Addition of glutamine to essential amino acids and carbohydrate does not enhance anabolism in young human males following exercise.
 10. European Journal of Applied Physiology, December 2001, Volume 86, Issue 2, pp 142–149. Effect of glutamine supplementation combined with resistance training in young adults.
 11. J Sports Sci Med. 2003 Dec; 2(4): 163–168. Glutamine Supplementation did not Benefit Athletes During Short-Term Weight Reduction.
 12. J Human Sport and Exercise, Vol 7, No 2. The effects of glutamine supplementation on performance and hormonal responses in non-athlete male students during eight week resistance training.
 13. Journal of Physical Education and Sport 11(3):313-316 · September 2011. Effect consumption of glutamine supplement on aerobic power, anaerobic power and body composition of soccer player.
 14. Clin Nutr. 2019 Jun;38(3):1076-1091. The effect of glutamine supplementation on athletic performance, body composition, and immune function: A systematic review and a meta-analysis of clinical trials.
 15. Medicine & Science in Sports & Exercise. 30(6):856-862, June 1998. Effect of glutamine supplementation on changes in the immune system induced by repeated exercise.
 16. Am J Physiol Cell Physiol. 2001 Oct;281(4):C1259-65. Effect of glutamine supplementation on exercise-induced changes in lymphocyte function.
 17. J Appl Physiol (1985). 2001 Aug;91(2):832-8. Effect of glutamine and protein supplementation on exercise-induced decreases in salivary IgA.
 18. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Mar;10(1):39-50. Effect of oral glutamine supplementation on human neutrophil lipopolysaccharide-stimulated degranulation following prolonged exercise.
 19. Nutrition, Volume 13, Issues 7–8, July–August 1997, Pages 738-742. The effects of oral glutamine supplementation on athletes after prolonged, exhaustive exercise.
 20. Clin Nutr. 2019 Jun;38(3):1076-1091. The effect of glutamine supplementation on athletic performance, body composition, and immune function: A systematic review and a meta-analysis of clinical trials.
 21. Clin Nutr. 2019 Jun;38(3):1076-1091. The effect of glutamine supplementation on athletic performance, body composition, and immune function: A systematic review and a meta-analysis of clinical trials.
 22. Journal of Exercise Science & Fitness, Volume 9, Issue 2, December 2011, Pages 116-122. Glutamine Supplementation in Recovery From Eccentric Exercise Attenuates Strength Loss and Muscle Soreness.
 23. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015 Oct;25(5):417-26. The Influence of Oral L-Glutamine Supplementation on Muscle Strength Recovery and Soreness Following Unilateral Knee Extension Eccentric Exercise.
 24. Current Topics in Nutraceutical Research 11(1):55-62 · February 2013. L-glutamine supplementation: Effects on endurance, power and recovery.
 25. Asian J Sports Med. 2013 Jun; 4(2): 131–136. Effect of Glutamine and Maltodextrin Acute Supplementation on Anaerobic Power.
 26. J Int Soc Sports Nutr. 2012; 9: 4. L-alanyl-L-glutamine ingestion maintains performance during a competitive basketball game.
 27. J Hum Kinet. 2014 Sep 29; 43: 131–138. Is Long Term Creatine and Glutamine Supplementation Effective in Enhancing Physical Performance of Military Police Officers?
 28. Current Sports Medicine Reports: August 2007 – Volume 6 – Issue 4 – p 265–268. Glutamine: The Nonessential Amino Acid for Performance Enhancement.
 29. J Appl Physiol (1985). 1999 Jun;86(6):1770-7. Effect of oral glutamine on whole body carbohydrate storage during recovery from exhaustive exercise.
 30. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2006, 31(5): 518-529. Addition of glutamine to essential amino acids and carbohydrate does not enhance anabolism in young human males following exercise.
 31. European Journal of Applied Physiology, July 2012, Volume 112, Issue 7, pp 2443–2453. L-Arginine but not L-glutamine likely increases exogenous carbohydrate oxidation during endurance exercise.
 32. The Journal of Nutrition, Volume 138, Issue 10, October 2008, Pages 2045S–2049S. Dosing and Efficacy of Glutamine Supplementation in Human Exercise and Sport Training.
 33. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013 Sep;37(5):607-16. Side effects of long-term glutamine supplementation.
 34. Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 50, Issue 3, April 2008, Pages 376-399. Risk assessment for the amino acids taurine, l-glutamine and l-arginine.


10 svar på ”Glutamin: ett kosttillskott som bäst stannar kvar på butikshyllan”

 1. Jag är lite nyfiken på om glutamin gör någon nytta mot ”sämre” tarm? För det säger många som säljer kosttillskottet.

  Svara
 2. Men alltså, hur många skräp artiklar ska ni lasta på er innan ni skäms?
  Glutamin är bra grejer, absolut det bästa för matsmältningen och inflammation i tarmarna.
  Ni kastar ur er ordbajs för jämnan nu för tiden.

  Trodde ni var bildade personer, ack så fel.

  Svara
  • Redan i andra meningen säger han att glutamin är en essentiell aminosyra, vilket är helt inkorrekt.

   Anekdoter säger att glutamin minskar sötsug, men det finns inga kontrollerade studier som stödjer påståendet.

   Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.